Trainingscategorieën

Leden worden onderverdeeld naar de leeftijd die ze in het lopende kalenderjaar bereiken.
De atletiekunie onderscheidt hierbij de navolgende categorieën.

Categorie Leeftijd

Masters 35 jaar en ouder (per 5 jaar een categorie 35+, 40+, 45+, etc)
Seniorleden 20 jaar en ouder
Junioren A 18 en 19 jaar
Junioren B 16 en 17 jaar
Junioren C 14 en 15 jaar
Junioren D 12 en 13 jaar
Pupillen A 10 en 11 jaar
Pupillen B 9 jaar
Pupillen C 8 jaar
Mini pupillen 7 jaar

Kinderen die in het lopende kalenderjaar 6 jaar zijn of worden mogen
vanaf 1 september lid worden en mee trainen met de mini pupillen.
Recreanten : 18 jaar en ouder en niet in het bezit van een wedstrijdlicentie.

In verband met wedstrijden in het winterseizoen geschiedt de indeling overeenkomstig deze bepalingen reeds vanaf 1 november voorafgaande aan het desbetreffende kalenderjaar.

Binnen Passaat kennen we ook nog gastleden en ereleden.

Gastleden
Gastleden zijn bij een andere atletiekvereniging lid, maar die om speciale reden gedurende een periode trainingen volgen bij AV Passaat. Deze leden betalen een gedeelte van de totaal verschuldigde contributie. Het gastlidmaatschap wordt schriftelijk bij het bestuur aangevraagd. Bij die aanvraag wordt vermeld:
- de andere vereniging waar men lid van is;
- het aantal uren dat men gebruik maakt van de diensten;
- de naam van de trainer.
Het bestuur besluit per keer over een aanvraag om gastlidmaatschap. Het besluit van het bestuur wordt schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld.

Ereleden
Dat zijn die leden die, wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur in de algemene vergadering het predicaat erelid is verleend.